Nieruchomości na wynajem

Dla Akcjonariuszy

Piąte wezwanie Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce.

Zarząd „CHK” Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, numer KRS: 0000067711 (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia w terminie ustawowym posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać pod adresem: ul. ks. mjra K. Woźniaka 7a, 40-389 Katowice) w sekretariacie (od poniedziałku do czwartku) w godzinach 7:30 – 15:30.


Czwarte wezwanie Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce.

Zarząd „CHK” Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, numer KRS: 0000067711 (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia w terminie ustawowym posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać pod adresem: ul. ks. mjra K. Woźniaka 7a, 40-389 Katowice) w sekretariacie (od poniedziałku do czwartku) w godzinach 7:30 – 15:30.


Trzecie wezwanie Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce.

Zarząd „CHK” Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, numer KRS: 0000067711 (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia w terminie ustawowym posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać pod adresem: ul. ks. mjra K. Woźniaka 7a, 40-389 Katowice) w sekretariacie (od poniedziałku do czwartku) w godzinach 7:30 – 15:30.


Drugie wezwanie Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce.

Zarząd „CHK” Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, numer KRS: 0000067711 (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia w terminie ustawowym posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać pod adresem: ul. ks. mjra K. Woźniaka 7a, 40-389 Katowice) w sekretariacie (od poniedziałku do czwartku) w godzinach 7:30 – 15:3


Pierwsze wezwanie Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce.

Zarząd „CHK” Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, numer KRS: 0000067711 (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia w terminie ustawowym posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać pod adresem: ul. ks. mjra K. Woźniaka 7a, 40-389 Katowice) w sekretariacie (od poniedziałku do czwartku) w godzinach 7:30 – 15:30.


Zarząd „CHK” Spółka Akcyjna w Katowicach, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000067711, działając na podstawie art. 399 § 1 ksh, zwołuje na dzień 26 sierpnia 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie „CHK” S.A. z siedzibą w Katowicach. Zgromadzenie odbędzie się w Katowicach, przy ul. Woźniaka 7a, o godz. 11:00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu do prowadzenia rejestru akcjonariuszy.
 7. Przedstawienie przez Przewodniczącego Zgromadzenia i rozpatrzenie:
  • a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019,
  • b) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2019,
  • c) sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta,
  • d) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2019 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta,
  • e) wniosku w sprawie pokrycia straty za rok 2019.
 8. Przedstawienie przez Przewodniczącego Zgromadzenia: sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności za rok 2019, wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019, wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2019, wyników oceny wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok 2019.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019,
  • b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019,
  • c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2019,
  • d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2019,
  • e) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2019,
  • f) pokrycia straty za rok 2019,
  • g) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019,
  • h) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019,
  • i) ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki za pełnienie przez nich funkcji w roku 2019,
  • j) powołania członków Rady Nadzorczej,
  • k) zmiany Statutu Spółki.
 10. Zamknięcie obrad.

W związku z objętą porządkiem obrad zmianą Statutu Spółki, na podstawie 402§ 2 ksh, Zarząd Spółki podaje obecnie obowiązujące postanowienia Statutu, jak również treść projektowanych zmian: Po § 5 ust. 2 Statutu Spółki dodaje się ust. 3-5 w brzmieniu:
„3. Zarząd prowadzi Księgę Akcyjną Spółki dla akcji posiadających formę dokumentu. 4. W przypadku zmiany przepisów dotyczących przekształcenia formy akcji z formy dokumentu na zapis w systemie teleinformatycznym, akcje Spółki podlegają rejestracji w rejestrze akcjonariuszy, prowadzonym w postaci elektronicznej przez uprawniony podmiot. 5. Nie powierza się podmiotowi prowadzącemu rejestr akcjonariuszy Spółki pośrednictwa w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych Spółki wobec akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw z akcji.” Zmiana dotychczasowej treści §14 ust. 8 w obecnym brzmieniu: „8. Podjęcie uchwały w trybie określonym w ust. 5-7 10 nie dotyczy: a) wyborów funkcyjnych członków Rady, b) powołania członka Zarządu, c) odwołania i zawieszenia w czynnościach osób wymienionych w punkcie a) i b).” poprzez przyjęcie nowej treści §14 ust. 8 w brzmieniu: „8. Skreślony.”

Zapraszamy do kontaktu:
Tel.: (32) 35 99 108
E-mail: relacje.inwestorskie@uniserv.pl